μεταγεωμετρία 📐, metageometria on TGViewer

μεταγεωμετρία 📐
μεταγεωμετρία 📐
t.me/metageometria
μεταγεωμετρία (метагеометрия) - чат для обсуждения всяких клёвых геометрических штук типо 4D, гиперболической геометрии, порталов итд.

https://github.com/optozorax/4D  1. Buy and sell bitcoins near you
  2. Telegram - SuperDeals